AKTIVITEETIT      KÖYLIÖN VALOKUVAT     JÄSENYYS     TUOTTEET       PALAUTE      YHTEYSTIEDOT
 ETUSIVU
 AJANKOHTAISTA
 JÄSENTIEDOTTEET
 HALLITUS
 JÄSENYYS
 PERINNEJAOSTO
 YMPÄRISTÖJAOSTO
 JULKAISUJAOSTO
 KÖYLIÖN YSTÄVÄT
 HANKKEET
  Museotaksvärkkihanke
  Köyliön Upeat Valokuvat Arkistoon- hanke eli KUVA
  Yttilän Otta Tutuksi-hanke
  Köyliö-Taksvärkki- hanke
  Hanke pähkinänkuoressa
  Hankesuunnitelma
  Hankkeen eteneminen
  Köyliön Upea Menneisyys- hanke eli KUM-hanke
 AKTIVITEETIT
 KÖYLIÖN VALOKUVAT- ARKISTO
 KOTISEUTUARKISTO
 TUOTTEET
 YHTEYSTIEDOT
 LINKIT
 INTRANET
HankesuunnitelmaHAKIJA
Köyliö-seura ry.

HANKKEEN NIMI
Köyliö-taksvärkki

TOTEUTTAMISAIKA
2.7.2003 - 31.5.2006

YHTEENVETO
Tavoitteena on nykyisten asukkaiden viihtyvyyden lisääminen, alueen imagon kohottaminen ja alueen kilpailukyvyn parantaminen asukashankinnassa.

Tavoitteena on kulttuurin keinoin, visuaalisen ilmeen ja tunnusmusiikin avulla saavuttaa valtakunnallistakin huomiota Köyliölle ja köyliöläisille.

Tavoitteena on kerätä yhteen halukkaat ulkoköyliöläiset ja saada heidät tekemään työtä koti-Köyliön hyväksi nykyiseltä paikaltaan

Tavoitteena on elvyttää uudelleen Köyliö-päivä kaikkien köyliöläisten yhteiseksi juhlapäiväksi.

Tavoitteena on kerätä yhteen köyliöläisten yritysten, yhdistysten ja seurojen yhteystiedot ja mahdollistaa halukkaille omat kotisivut ja/tai luoda linkit www.koylio.fi-sivujen kautta.

Tavoitteena on myös kartoittaa kaikki Köyliön vapaat asuin- ja liiketontit sekä ne maanomistajat, jotka olisivat halukkaita myymään kyseisiä tontteja.

TAUSTA JA TARVE
Köyliön kunnassa asuu tällä hetkellä hieman alle 3.000 asukasta. Kunnan heikkoutena on väestön ikääntyminen, asukasluvun pieneneminen ja kunnan huono tunnettavuus. Kunnan vahvuudet ovat tunnettu historia, vahvat kylät ja niiden yhteishenki ja runsas ja edullinen tonttivaranto. Nykyisen aktiivi-ikäisen väestön siirtyminen kunnan alueen ulkopuolelle on luonut selkeän muutos-
tarpeen jotta saataisiin lisää aktiivisia tekijöitä.

Köyliö-seura ry. tuntee huolta siitä miten vähän nykyisin Köyliötä tunnetaan. Esimerkiksi koulukirjoissa on yhä vähemmän kerrottua tietoa kunnasta vaikka Suomen kirjoitettu historia alkaa Köyliöstä vuonna 1156, kun talonpoika Lalli surmasi piispa Henrikin Köyliönjärven jäälle. Alueen kehitysvaihe oli 1700- ja 1800-luvuilla, kun alueelle perustettiin runsaasti torppia, joiden asukkaat olivat Köyliön Vanhankartanon työväkeä. Vuoden 1923 lopussa astui voimaan torpparivapautuslaki ja se sai aikaan Köyliössä voimakkaan rakentamisen ja kehittymisen aikakauden.

Köyliö-seura ry. on perustettu vuonna 2000 ja se pyrkii kohottamaan köyliöläisyyttä, luomaan yhteenkuuluvuutta sekä toimimaan kaikin tavoin kotiseudun hyväksi. Yhdistyksen tarkoituksena on kotiseudun kehittäminen, viihtyvyyden lisääminen, tulevaisuuden turvaaminen sekä kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden vahvistaminen.

Edellinen hanke oli "Köyliön upea menneisyys", jossa luotiin tietokantapohja jonka kautta tulevaisuudessa löytyy kaikille halukkaille tietoa köyliöläisistä ihmisistä ja rakennuksista.


KOHDERYHMÄ
Kohderyhmänä ovat erityisesti nykyiset yksityiset köyliöläiset, yhdistykset, seurat ja yritykset sekä ulkoköyliöläiset. Lisäksi kaikki ne halukkaat, jotka ovat kiinnostuneet muuttamaan asumaan tai muuttamaan yrityksensä Köyliöön.


TAVOITTEET
Hankkeen tavoitteena on lisätä nykyisten köyliöläisten viihtyisyyttä, parantaa alueen asukashankinta -kilpailukykyä ja kohottaa alueen imagoa, jotta kunta tunnettaisiin aktiivisten ihmisten ja viihtyisän ja turvallisen asuinympäristön tyyssijana. Tyytyväinen kuntalainen vie viihtyisyyden ilmapiiri-henkeä eteenpäin.

Hanke toimii yhteistyölinkkinä eri tapahtumien välillä. Hankkeen kautta ei ole tarkoitus suoraan järjestää tapahtumia vaan järjestäjinä toimivat kuntalaiset eri sidosryhmien kautta ja hanke tukee ja avustaa tietynlaisin toimenpitein näissä projekteissa.

Tavoitteena on, että hankkeen työtekijä on apuna kun aktiiviset kuntalaiset järjestävät erilaisia tapahtumia ja/tai juhlia. Hankkeen kautta luotujen erilaisten verkostojen tarkoitus on auttaa ja antaa lisäresursseja tapahtumille. Visuaalisen ilmeen ja hankkeen tunnusmusiikin luoma brandi antaa tapahtumille uskottavuutta ja näkyvyyttä. Tavoitteena on saada hyvin toimiville ja menestyville tapahtumille säännöllinen jatkuvuus.
Esimerkiksi vuonna 2004 on torpparivapautuksen 80-vuotisjuhlavuosi, joka ansaitsee arvoisensa juhlan. Juhlan yhteyteen on Köyliö-seura ry:n toimesta haettu ja saatu lahjoituksena Emil Cedercreutzin -säätiöltä ”Ystävykset”-patsas, jonka julkistamistilaisuus on Köyliö-päivän yhteydessä.

Lisäksi halukkaat ulkoköyliöläiset kerätään yhteen ja heidät pyritään saamaan tekemään työtä koti-Köyliön hyväksi nykyisiltä paikoiltaan. Tavoitteena on saada heidät toimimaan pitkällä aikavälillä niin, että aina olisi joitakin henkilöitä ns. ulkoköyliöläisten parlamentissa ja heidän kauttaan köyliöläiset saisivat lisätietoa ja -taitoa. He myös edustaisivat Köyliötä muualla Suomessa.

Tavoitteena on myös parantaa kunnan alueella toimivien yritysten, yhdistysten ja seurojen näkyvyyttä keräämällä niiden yhteystiedot esim. www.koylio.fi-sivujen alle. Halukkaille tarjotaan mahdollisuus teetättää hankkeen avulla omat kotisivut tai linkitys kunnan sivujen kautta omille kotisivuille. Tämän tarkoitus on helpottaa ja parantaa kuntalaisten palveluja, kun kaikki alueen tarjonta löytyy yhden osoitteen takaa.
Lopuksi kartoitetaan Köyliön kaikki vapaat asuin- ja liiketontit sekä ne maanomistajat, jotka ovat halukkaita myymään / vuokraamaan kyseisiä tontteja tarvitseville. Tämä "tonttipankki" palvelisi erikoisesti alueelle muuttajia.

Hankkeen aikana työllistyvät 1 hlö (noin 3 htv)
Osallistuvia yhdistyksiä 20 kpl
Uudet yhteistyöverkostot 10 kpl
Uusia hankkeita 3 kpl


TOTEUTUS JA TOIMENPITEET
Suunniteltu kesto on 2.7.2003 - 31.5.2006

Syksy 2003
· Hankkeen visuaalisen ilmeen suunnittelu ja tunnusmusiikin tekeminen ostopalveluina
· Ulkoköyliöläisten etsiminen, yhteyksien luominen puhelimitse, sähköpostitse sekä tapaamisia
· Torpparinäytelmän käsikirjoittajan etsiminen ja avustaminen
· Tilaisuuksien seuraaminen ja tarvittaessa avustaminen
· Yhteistyötahojen linkitys ja sitouttaminen hankkeeseen
· Toimia yhteyshenkilönä eri tapahtuminen ja tekijöiden välillä
· Tarvittaessa projektisihteeri osallistuu erilaisiin koulutustilaisuuksiin koko hankkeen ajan tai muihin tilaisuuksiin, joista katsotaan olevan hyötyä hankkeelle. Myös projektisihteeri järjestää tarvittaessa tilaisuuksia eri sidosryhmille
· Köyliö-päivän suunnittelu
· Köyliö-seuran ”patsas-projektin” suunnittelu ja toteuttaminen.


Talvi ja kesä 2004
· Köyliö-päivän suunnittelu, organisointi ja toteutus eri yhteistyötahojen kanssa
· Ulkoköyliöläis-parlamentin toiminnan suunnittelu ja luominen
· Toimiminen muissa tilaisuuksissa neuvonantajana sekä luomalla lisäresursseja


Syksy 2004 ja talvi 2005
· Köyliöläisten yritysten, yhdistysten ja seurojen yhteystietojen kerääminen. Halukkaille räätälöidään ja teetätetään ostopalveluna omat kotisivut ja/tai linkitys Köyliön kunnan sivulta
· Kartoitetaan Köyliön vapaat asuin- ja teollisuustontit sekä maanomistajat, jotka ovat halukaita myymään tontteja
· Ulkoköyliöläis-parlamentin ylläpitoa sekä hakemalla siihen jatkuvasti uusia kontakteja
· Ulkoköyliöläis-parlamentin tuottaman aineiston työstäminen ja hyödyntäminen
· Köyliö-päivän suunnittelua ja organisointia eri yhteistyötahojen kanssa

Kesä ja syksy 2005
· Köyliö-päivän organisointi sekä toteutus eri yhteistyötahojen kanssa
· Ulkoköyliöläis-parlamentin tuottaman aineiston työstäminen ja hyödyntäminen
· Ulkoköyliöläis-parlamentin työn jatkuvuuden organisointi

Vuosi 2006
· kerätään yhteen kaikki saavutetut tulokset, tulosten valvonta ja jatkuvuuden mahdollistaminen
· loppuraportin laatiminen 1.4.- 31.5.2006


HANKKEEN HALLINTO
Hankkeelle palkataan kokopäiväinen projektisihteeri, jonka tehtäviin kuuluu hankkeen suunnittelu, toteutus ja organisointi. Lisäksi hän hoitaa hankkeeseen liittyvät raportoinnit ja muut tehtävät.
Köyliö-seura ry:n hallitus päätti ja nimesi kokouksessaan 26.6.2003 hankkeen johtajaksi Axel Cedercreutzin, jolle myös annettiin nimenkirjoitusoikeus kaikkiin hankkeeseen liittyviin hakemuksiin, raportteihin ja muihin tarvittaviin asiakirjoihin.(Liite)

Köyliö-seura ry. vuokraa Köyliön kunnantalolta huoneen, jossa on yhdistyksen oma tietokone. Kopiointi ja muut vastaavat palvelut ostetaan Köyliön kunnalta.

Hankkeeseen osallistuvien yhteistyökumppaneiden, Köyliön kyläyhdistykset ja -toimikunnat sekä muiden yhdistysten kanssa on käyty neuvotteluja ja saatu lupaus heidän sitoutumisestaan hankkeeseen mukaan yhteistyötahoiksi ja osarahoittajiksi. Lisäksi 2.6.2003 pidetyn kokouksen pohjalta Köyliön kunta on lupautunut mukaan hankkeeseen vaadittavan kuntaraha-osuuden rahoittajaksi.(Liite)

Hankkeen kirjanpidon hoitaa Tmi Tilistö Seppo Luoto Säkylästä. Hanke käyttää jo aiemmin avattua tiliä, jota käytettiin Köyliö-seura ry.n edellisellä hankkeella.

Hankkeelle valitaan ohjausryhmä:
Satakunnan TE-keskuksen maaseutuosaston edustaja Reijo Nevanranta
Köyliön kunnan edustajat Seppo Saarinen ja Esa Ruohola
Köyliön kyläyhdistyksien ja -toimikuntien edustaja Samuli Vahteristo
Muiden yhdistysten ja yritysten edustaja Veikko Salo
Köyliö-seura ry:n pj. Risto Routama
Tarvittaessa joku muu

Hankkeen omarahoitusosuus kerätään eri yhdistyksiltä ja/tai yrityksiltä, jotka hyödyntävät hankkeen tuottamia palveluja tai muuta vastaavaa.

TULOKSET
Tuloksena saadaan jokavuotinen yhteisesti järjestetty Köyliö-päivä, joka lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta köyliöläisten välillä. Lisäksi saadaan kunnan ja kuntalaisten käyttöön pysyvä ulkoköyliöläis-parlamentti, jonka kautta saadaan tunnettavuutta ja kuntaimago paranee. Myös yhteistyöverkostojen määrä lisääntyy ja vahvistuu. Kunnan hallinnon ja kuntalaisten välinen raja-aita madaltuu koska kunta on aktiivisesti mukana hankkeessa.


TIEDOTUS JA RAPORTOINTI
Hankkeesta tiedottaminen hoidetaan julkisia tiedotusvälineitä hyödyntäen sekä sidosryhmäverkostojen välityksellä.


RAHOITUSSUUNNITELMA

Vuosi 2003 2004 2005 2006
Budjetti 26.010 57.260 55.760  20.380
 


Yhteensä 159.410 euroa


Ajankohtaista

Vanhemmat uutiset löydät vasemman valikon kohdasta Ajankohtaista.

9.1.2024
Turun lukupiiri Café Artissa Turussa


14.12.2023
Turun seudun Köyliön ystävien Jouluinen ystävätapaaminen Voivalan Juhlakartanossa Kaarinassa


11.12.2023
Köyliön ystävät Tampereen seutu Tampereen yhteiskoulussa


19.11.2023
Syyskokous


13.11.2023
Legendaarinen Lallis-kirjan esittely Euran pääkirjastossa


8.11.2023
Legendaarinen Lallis-kirjan esittelytilaisuus Säkylän pääkirjastossa


7.11.2023
Legendaarinen Lallis-kirjan esittely Rauman pääkirjastossa