AKTIVITEETIT      KÖYLIÖN VALOKUVAT     JÄSENYYS     TUOTTEET       PALAUTE      YHTEYSTIEDOT
 ETUSIVU
 AJANKOHTAISTA
 JÄSENTIEDOTTEET
 HALLITUS
 JÄSENYYS
 PERINNEJAOSTO
 YMPÄRISTÖJAOSTO
 JULKAISUJAOSTO
 KÖYLIÖN YSTÄVÄT
 HANKKEET
  Museotaksvärkkihanke
  Köyliön Upeat Valokuvat Arkistoon- hanke eli KUVA
  Yttilän Otta Tutuksi-hanke
  Hanke Pähkinänkuoressa
  Hankesuunnitelma
  Hankkeen eteneminen
  Köyliö-Taksvärkki- hanke
  Köyliön Upea Menneisyys- hanke eli KUM-hanke
 AKTIVITEETIT
 KÖYLIÖN VALOKUVAT- ARKISTO
 KOTISEUTUARKISTO
 TUOTTEET
 YHTEYSTIEDOT
 LINKIT
 INTRANET
HankesuunnitelmaToteuttamisaika:

1.3.2005- 30.11.2005

Yhteyshenkilö:
Kalevi Salmi
Leppälinnuntie 3 26100 Rauma
Puh. 02 8226594 (koti)
Puh. 02 8352836 (työ)
Puh. 040 5855292
Sähköposti kalevi.salmi@fimnet.fi

Yhteenveto
Hankkeen tavoitteena on Yttilän Ottassa ja 1751 palaneen kirkon tornilla tehtävien koekaivauksien ja asukkaiden aktivointitoimenpiteiden avulla selvittää laajemman, Köyliön arkeologiaan painottuvan, hankkeen toteuttamismahdollisuudet. Hankkeessa selvitetään, löytyykö lisää tutkittavaa ja miten tutkimuksia kannattaa jatkossa tehdä. Tämän esiselvityksen aikana täytyy löytää vastaukset ainakin seuraaviin kysymyksiin:
- Mitä Köyliössä on arkeologisesti tutkittu ja mitkä kohteet olisivat kiireisimmin tutkittava?
– Mitä Yttilän Ottasta ja ”kirkontornilta” löytyy, ja kannattaako siellä jatkaa tutkimuksia?
– Mitä museovirasto jatkossa ylipäätänsä sallii tutkittavan ja kenen toimesta se voi tapahtua?
– Minkälaiset resurssit, rahalliset ja muut, pitää jatkossa löytyä ja löytyykö niitä?
– Löytyykö Köyliöstä jatkossa halua ja valmiutta panostaa arkeologiaan?
– Voidaanko esiselvityksen aikana aktivoida köyliöläisiä kiinnostumaan omasta historiastaan jatkohankkeen edellyttämässä laajuudessa. Hankkeessa on monia osioita, joilla tätä jatkossa tarvittavaa valmiutta ja halukkuutta yritetään selvittää ja myös lisätä. Hankkeessa järjestetään kaivauskurssi, haetaan varsinainen lupa kaivausten tekemiseen, tehdään kaivaukset Yttilän Ottassa, tutustutaan lähialueilla tehtyihin kaivauksiin, perehdytään olemassa olevaan tietoon arkistojen avulla, tehdään kaivauskohteisiin opasteet ja merkitään kulttuuripolku maastoon. Hankkeessa saatava tieto kootaan painovalmiiseen muotoon.

Hankkeen tausta ja tarve
Köyliö-seura on määritellyt tehtäväkseen mm. alueen historian selvittämisen ja kaikenlaisen perinteen keruun. Köyliö-seuran edellinen hanke oli ”Köyliön upea menneisyys” ja tällä hetkellä seuralla on menossa ”Köyliö-taksvärkki” -hanke.

Myöhemmästä projektista tulee - mikäli se tämän esiselvityksen perusteella osoittautuu mahdolliseksi - monin verroin kalliimpi ja yhteistyötahoja ja paikallista talkootyövoimaa sekä myös paikallista omaa rahaa runsaasti enemmän tarvitseva. Tämän vuoksi on tärkeää saada alueen asukkaat laajasti mukaan hankkeeseen ja kiinnostumaan omasta historiastaan.

Suomen kirjoitettu historia alkaa Köyliöstä vuonna 1156. Tätä taustaa vasten tuntuu oudolta, miten vähän kaivauksia on Köyliössä tehty ja miten pintapuolisiksi selvittelyt ovat osoittautuneet.
Museovirasto määrittää tiukasti kaivauksiin liittyvät asiat ja myös sen mitä kohteita sen nimissä kaivetaan ja minkälaisia kohteita voidaan selvittää museoviraston ulkopuolella toimivien arkeologien johtamilla projekteilla. Tähän hankkeeseen liittyvien kaivausten johtajana toimii dosentti Kari Uotila Turun yliopiston arkeologian laitokselta oman yhtiönsä Muuritutkimus ky:n kautta.
Tällä esiselvityshankkeella Köyliö-seura haluaa luoda kokonaiskuvan siitä, mitä Köyliössä on kaivettu, mitä löydetty ja minkälaisiin jatkoselvittelyihin ja -kaivauksiin on käytännön mahdollisuuksia.
Esiselvityksen tuottama aineisto saatetaan painovalmiiseen muotoon. Hankkeessa mukana olevat tahot voivat suoraan hyödyntää sitä omissa mahdollisissa esitteissään ja painotöissään.

Tavoitteet
Päätavoitteena on kartoittaa mahdollisuuksia myöhempiin laajempiin kaivauksiin: mitä alueelta mahdollisesti olisi löydettävissä ja miten löydöt liittyvät lähiseudun muihin löytöihin ja historiaan. Kaikki alempana luetellut tavoitteet tähtäävät tähän päämäärään.
Tavoitteena on luoda luotettava ja laajahko yleiskuva Köyliössä tehdyistä kaivauksista. Tähän pyritään mm. järjestämällä 2.7.2005 ”Köyliön kaivaukset” – seminaari.
Tavoitteena on selvittää Yttilän Ottan kokonaistilanne ja suorittaa parin viikon kaivaus alueella pääasiallisena tavoitteena hauta-alueen ajoitus.
Tavoitteena on lyhyellä, parin päivän kaivauksella selvittää 1751 palaneen kirkon ja siihen liittyneen hautausmaan sijaintia.
Tavoitteena on kiinnostuksen herättäminen Köyliössä sen omaan historiaan. Tätä tavoitetta tukee mm. Kaivaus-seminaarin järjestäminen ja mahdollisuus päästä tutustumaan muiden alueiden kaivauksiin ja niiden hyödyntämiseen.
Tavoitteena on merkitä maastoon ”kulttuuripolku”, jota seuraamalla voi todeta ”mitä Yttilän Otta voi kulkijalle tarjota”.
Tavoitteena on kartoittaa Köyliön muidenkin kaivausten maastoon merkitsemisen tilanne ja tarvittaessa suorittaa viitoitus.
Tavoitteena on hankkeella avata mahdollisuuksia alueelle suuntautuvaan kulttuurimatkailuun ja matkailuyrittämiseen.
Tavoitteena on kaivauksista saatavan tiedon lisäksi etsiä kaikki informaatio Köyliön alueen vanhoista hautausmaista ja niihin rajoittuvista kirkkorakennuksista. Näin kertyvä tieto saatetaan painovalmiiseen muotoon.

Hankkeen kuvaaminen/toimenpiteet
Kaivausta suunniteltaessa Museovirastolle on aina toimitettava kaivausselostus, jonka Kari Uotila tässä tapauksessa on lähettänyt 20.10.2004 (Liitteenä). Tämän perusteella kaivaukselle on haettu alustava kaivauslupa, joka tässä tapauksessa on saatu. Vasta kun kaivausrahoitus on selvä, voidaan hakea lopullista lupaa, jonka Museovirasto useimmiten siinä vaiheessa myöntää. Siihenkin on varauduttava, ettei lupaa tulla saamaan.
On myös varauduttava siihen, että vaikka lupa kaivauksiin onkin saatu, voi Museovirasto milloin hyvänsä
ilmoittaa, että kaivaukset on lopetettava. Tällainen tilanne voi syntyä esim. silloin, jos kaivauskohteessa tulee esille asioita tai esineitä, joita ei oletettu kohteesta löytyvän.
Suunnittelun viime vaiheissa päädyttiin lisäämään hankkeeseen kahden päivän kaivaukset, joiden aikana Kirkkosaaressa selvitetään 1600-luvulta olevan puukirkon tornin ajoitusta ja kirkon rakennetta muutoinkin. Kirkko paloi 1751 ja sen torni kaatui järveen. Järven pintaa on myöhemmin laskettu ja maa on kohonnut, jolloin tornin jäänteet näyttäisivät nyt sijaitsevan maalla. Kirkko on merkittävä kaivauskohteena, sillä vastaavaa 1600-luvun puukirkkoa ei Suomesta löytyne. Tästä tehdään myöhemmin erikseen vielä selostus Museovirastolle kaivausluvan saamiseksi. Vaikka hanke luokin kokonaiskuvaa Köyliön kaivauksista, konkreettiset kaivaukset on ollut pakko kustannussyistä rajata minimiin. Rajauksia on täytynyt tehdä myös Museoviraston asettamien ehtojen vuoksi. Niinpä valitut kaivausalueet keskittyvät hautaamiseen ja kirkkoon.

Koululaisten ja harrastajien saaminen kaivauksiin on tärkeätä, sillä näin säästetään mm. palkkakustannuksissa ja lisätään innostusta arkeologiaan ja oman kotiseudun tuntemiseen. Kaivauksiin liittyy ja niitä edeltää Köyliön kaivausten teoriaa ja käytäntöä – kurssisarja - yhteensä 7 kahden tunnin luentoa -, jolla luodaan yleiskuva siitä, mitä kaivauksilla käytännössä tapahtuu. Kurssi on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille, mutta kaivauksiin mukaan tulevien edellytetään käyvän kurssin. Kurssi on maksuton.

Hankkeen aikana selvitetään Köyliössä tehdyistä kaivauksista ne, joiden merkitseminen maastoon tuntuu tärkeältä. Silloin hankitaan opasteet ja kohteista kertovat opastetaulut.
Lisäksi Yttilän Ottassa merkitään maastoon kulttuuripolku, jonka varteen pystytetään kohteista kertovat opastustaulut.

Tältä pohjalta hankkeeseen palkataan tutkija/tutkijoita keräämään kaivauksista saatavan tiedon lisäksi kaikki arkistoissa oleva tieto Köyliön hautausmaista ja kirkkorakennuksistakin, mikäli ne ovat rajautuneet hautausmaihin. Koko materiaali kootaan ja saatetaan valokuvin täydennettynä painovalmiiseen muotoon. Tiedon kerääminen yksiin kansiin helpottaa mahdollisuutta tutustua arkeologisiin taustoihin ja siten Köyliön historiaan. Mikäli vain tehtäisiin kaivaukset ja "jossain lehdessä hiukan" kerrottaisiin, että on siellä
tehty kaivauksia ja jotain löydettykin, niin asia jäisi varmasti puolitiehen ja pian unohtuisi. Tarvitaan tiedon saattamista paperille, kirjalliseen muotoon.


Kohderyhmät, kohdealue ja yhteistyötahot
Hanke on suunnattu Köyliön historiasta kiinnostuneille. Se pyrkii tavoittamaan myös ne lähinnä köyliöläiset, joilla kiinnostus kotiseutuun on vielä piilevänä.
Köyliö-päiviin liittyvän ”Kaivausseminaarin” kohderyhmänä ovat lisäksi kaikki päiville saapuvat Köyliöstä lähtöisin olevat ja lähialueiden asukkaat. Erityisesti seminaarilla pyritään tavoittamaan myös yliopiston tutkijoita, sillä luennoitsijat edustavat alansa parasta tietämystä.
Hankkeen kaivausosuudesta ja muustakin sen vastuualuetta sivuavasta seikasta antaa toteutusohjeet Museovirasto, jota edustaa Leena Koivisto.
Mukana hankkeessa ovat lisäksi mm. Köyliön seurakunta, Köyliön kunta, Köyliön kyläyhdistykset ja järjestöt sekä Köyliön Lions- klubi ja sen ladyt.
Muuritutkimus/Kari Uotila huolehtii kaivausselvitysten teosta, lopullisen kaivuluvan hakemisesta ja käytännön kaivausten johtamisesta. Hän myös neuvottelee näistä asioista suoraan Museoviraston kanssa.
Yhteistyötä teemme mm. Lapin, Eurajoen ja Euran kuntien kanssa, sillä näillä alueilla on viime aikoina tehty mittavia kaivauksia.

Toteutus ja toimenpiteiden aikataulutus
– Köyliön kaivausten teoriaa ja käytäntöä – kurssisarja järjestetään maalis-toukokuun aikana. Osana kurssia käydään myös tutustumassa yhdellä tai kahdella kaivausalueella.
*Kurssipäivät ovat 8.3. ja 15.3. ja 5.4. ja 12.4. ja 19.4. ja 26.4. sekä 4.5.
*Kurssipaikkana on Kepolan koulu ja aika kello 18–20.
*Kaksi viimeistä kertaa ovat tutustumisia kaivausalueisiin, toinen Yttilän Ottaan ja ”kirkontornin” kaivausalueelle sekä toinen myöhemmin tarkemmin määriteltävään kaivausalueeseen.
– Huhtikuussa 2005 mitataan ja kokonaiskartoitetaan Yttilän Otta.
– Kesäkuussa suoritetaan Yttilän Ottassa parin viikon mittainen kaivaus, jossa 4 arkeologiasta kiinnostuneelle koululaiselle tarjotaan mahdollisuus palkalliseen kaivaustyöhön.
– Kesäkuussa tutkitaan v. 1751 palaneen kirkon tornia parin päivän pikakaivauksella.
– Köyliö-päivien oheisohjelmana järjestetään 2.7.2005 ”Köyliön Kaivaukset” -seminaari, jonka yhteydessä on mahdollisuus tutustua myös Yttilän Ottan kaivausalueeseen.
– Yttilän Ottan ja mahdollisesti muidenkin Köyliön kaivausalueiden merkitseminen suoritetaan syksyllä 2005.
– Syksyllä 2005 järjestetään matka Köyliön ulkopuolella sijaitsevaan tarkemmin sovittavaan arkeologiseen kohteeseen. Matkan tarkoituksena on muiden vastaavien kohteiden näkemisellä edelleenkin vahvistaa syntynyttä kiinnostusta oman seudun historiaan.
– Loka-marraskuussa saatetaan hankkeen aikana syntynyt kirjallinen materiaali painovalmiiseen muotoon.


Tiedottaminen
Tiedotus tapahtuu järjestettävissä lehdistötilaisuuksissa. Köyliö-seuran kotisivut saatetaan näiltä osin tiedottamista palvelevaan muotoon. Alasatakunta- lehden kanssa on neuvoteltu ajatuksesta tehdä sisäistä ja ulkoistakin tiedottamista palvelemaan yksi tai kaksi ”Köyliö-numeroa”, joissa käsiteltäisiin hankkeen ajankohtaisia asioita. Lehdet jaettaisiin kaikkiin Köyliön koteihin.


Hankeorganisaatio
Hanketta on työstänyt Köyliö-seuran Perinnejaosto.
Hankkeen johtajana toimii Kalevi Salmi ja hanke tullaan jakamaan toiminnan osa-alueisiin, joihin kuhunkin nimetään vastuuhenkilö. Hankkeen luonteen vuoksi tullaan tarvitsemaan erilaisia suunnittelutyöryhmiä, jotka nimetään tarvittaessa.
Hankkeen ohjausryhmän muodostaa Kari Uotila kaivauksista vastaavana, Leena Koivisto Museovirastosta, fil. maisteri Sirpa Wahlqvist, Köyliön kunnan nimeämä edustaja, TE -keskuksen ja Pyhäjärviseudun Kehittämisyhdistyksen nimeämät edustajat sekä hankkeen johtaja.
Hankkeen johtaja vastaa muiden yhteistyötahojen kanssa käytävästä suunnitteluprosessista ja informoinnista.
Ohjausryhmän avuksi ei palkata hankesihteeriä. Tämän tyyppisiä työsuorituksia kuitenkin jossain mitassa tarvitaan, joten ne pyritään ostamaan ”aina tilanteen sitä edellyttäessä” köyliöläisiltä tai muilta toimijoilta.

Rahoitus- ja talkootyösuunnitelma
Köyliö-seura perustaa erillisen tilin tätä hanketta varten ja siirtää tälle tilille hankkeen alkaessa omarahoitusosuutta vastaavan summan. Lyhyen hankkeen isohkon kokonaisbudjetin kattamiseksi Köyliö-seura on sopinut lainan ottamisesta. Lainasumman pitämiseksi mahdollisimman pienenä anotaan heti hankkeen alussa maksimimäärä ennakkoa ja mahdollisesti vielä kerran maksatusta hankkeen aikana ennen loppumaksatuksen hakemista.
Budjetin talkootyön kokonaissumma on 4.996, joka koostuu alustavan arvion mukaan muun muassa alla luetelluista talkooeristä.

1. Vapaaehtoisten kaivajien työn osuus: 3 kaivuapulaista x 96 tuntia x 3.888
13,50 e/tunti(edellytetään kurssin käyntiä)
2. Hankkeen johtajan laskuttamattomat matkakulut: 100 km x 15 matkaa x 570
0,38e/km
3. Hankkeen johtajan muu ilmaistyö: 100 tuntia x 8.50 euroa 850
4. Opastetaulujen pystytys, kaivausseminaarin 2.7.2005 talkootyöt 544
sekä muu talkootyö: 64 tuntia x 8.50 e/tunti
5. Traktorityö mm. Yttilän Ottassa : 16 tuntia x 25 e/tunti 400
Yhteensä 6.252

Hankintasuunnitelma
Museovirasto antaa ohjeet siitä, miten kaivaukset tulee suorittaa ja minkälaista henkilökuntaa pitää työssä olla mukana. Kaivausten maksajan velvollisuus on myös huolehtia löytöjen konservointien ja muun jälkityön kuluista. Museovirasto on myös erityisen tarkka sen suhteen, kenelle laitoksensa ulkopuoliselle arkeologille se kaivausten johtamisen sallii, sillä jokaiseen kohteeseen haetaan periaatteessa Suomen paras juuri tuon kohteen hallitseva arkeologi. Kaivausten johtajaksi tuli siis valita museoviraston suosittelema Kari Uotila, jonka kanssa päästiin myös sopimukseen siitä, että Köyliö-seuralle ei missään oloissa automaattisesti tule ylimääräisiä konservointikuluja yli tuon kokonaislaskutuksen.
Köyliön kaivausten teoriaa ja käytäntöä – kurssisarjan luennoitsijat ostetaan ostopalveluna yksinkertaisuuden vuoksi Muuritutkimus ky:ltä ja tämän sopimuksen mukaan luennoitsijoiden palkkiot määräytyvät niiden taksojen mukaan, joita kansalaisopistot käyttävät.
Samalla periaatteella maksetaan palkkiot Köyliön kaivaukset -seminaarin luennoitsijoille, mutta seminaarin hallinnointi hoidetaan itse hankkeen piirissä.
Kaikki luennoitsijat tulevat olemaan akateemista Suomen alan huippua, joille Akavan suositusten mukaan maksettavat luentopalkkiot olisivat selkeästi nyt maksettavaksi ajateltuja korkeampia. Kunkin kohteen asiantuntijan saaminen luennoimaan on välttämätöntä ja toisaalta tätä pienemmällä palkkiolla ei voi kuvitella luennoitsijoita saatavan.
Osana kirjallista materiaalia ovat myös kohteisiin liittyvät aiemmat valokuvat, jotka ostetaan valokuvaaja Jaakko Ojalalta. Muilta niitä ei ole saatavissa.
Kohdealueiden merkitseminen maastoon ja kyltitys kilpailutetaan, mikäli se museoviraston antamien ohjeiden perusteella on mahdollista.
Hankkeeseen palkattavia tutkija-kirjoittajia tulee olemaan useita, joista kukin kirjoittaa vain oman osuutensa, siis sen jonka paras asiantuntija hän on. Tietojen etsiminen eri puolilla Suomea olevista arkistoista ei ole tunneissa etukäteen arvioitavissa. Tutkija-kirjoittajat ja hankkeen johtaja neuvottelevat työhön tarvittavan kokonaistyöajan pohjalta palkkion ja tässä pyritään kokonaistaloudellisesti edullisimpaan vaihtoehtoon.
Hankkeen aikana syntyvän kirjallisen materiaalin taitto kilpailutetaan, samoin hankkeeseen liittyvät kuljetuspalvelut
Kirjanpitopalvelut ostetaan laskun mukaan Tmi Tilistö Seppo Luodolta. Seppo Luoto on laatinut paljon hankkeiden kirjanpitoja ja hallitsee tällä alueella parhaiten näihin liittyvät erityispiirteet.
Muita pienempiä hankintoja tehdään TE -keskuksen yleisohjeiden mukaan.Budjetti

  Henkilöstökulut   
  Palkat ja sivukulut 1900   
      
  Ostopalvelut, palkkiot ja niiden sivukulut 36685  
  ATK -kulut, konsultointi 945  
  Kari Uotilan kaivausbudjetti 24.400  
  Kaivaus kirkontornilla + konservointi 3.660  
  Kaivauskurssi, sisältää kaikki kurssiin liittyvät kulut 2.400  
  Köyliön kaivaukset – seminaarin palkkiot 650  
  Palkatut tutkija-kirjoittajat + kirjan taitto 2.250  
  Kohteiden valokuvaus + valokuvat 600  
  Yttilän Ottan merkitseminen, kyltit, parkkialueiden
järjestäminen, alueen WC, tutustumisreitti-polku ym.  1.580  
  Kirjanpito 200  
      
  Matkat 3830  
  Luennoitsijoiden matkakulut + päivärahat 880  
  Matkat muualla oleville kaivualueille x 2, bussi 850   
  Hankkeen johtajan ja muiden matkakulut 2.100  
      
  Luontoissuoritukset   
  Talkootyö 6245  
      
  Toimistokulut   
  Toimistotarvikkeet, posti, kopiointi 600  
  Muut kulut 700  
  Kokoukset 200  
  Sidosryhmätoiminta 200  
  Sekalaiset kulut 300  
  Yhteensä 49.960  
      
      
  Haettava rahoitus   
  Julkinen 37470  
  Yksityinen 12490  
  josta raha 6245  
  josta talkootyö 6245   
  Yhteensä 49.960  

 
Liitteenä Kari Uotilan museovirastolle tekemä kaivausselostus

Köyliön Yttilänotan arkeologiset koetutkimukset v. 2005

Köyliö-seuran edustaja Kalevi Salmi on ollut yhteydessä v. 2004 aikana eri arkeologisiin toimijoihin tavoitteena järjestää v. 2005 aikana Köyliössä pienimuotoiset arkeologiset kaivaukset osana Köyliössä tapahtuvaa 850-vuotisjuhlaa. Tätä hanketta lähdettiin FT Kari Uotilan johdolla suunnittelemaan kesällä 2004 ensin Köyliön Vanhankartanon Lallin kellarin alueelle, jossa olisi tehty kellarissa ja sen läheisyydessä pienimuotoisia kaivauksia. Tämän suunnitelman kariuduttua etsittiin yhteistyössä Museoviraston tutkija Leena Koiviston kanssa ns. Yttilänotan kalmisto Köyliönjärven itärannalta.

Tutkimuskirjallisuuden ja inventointiraporttien perusteella kohde on vielä suurelta osin kartoittamatta ja tutkimatta ja se valittiin v. 2005 tutkimuskohteeksi. Tässä vaiheessa kyseessä on lähinnä yksivuotinen hanke, mutta mahdollisesti kaivaustulosten perusteella hanketta voidaan laajentaa tulevina vuosina.

Tutkimukset on tarkoitus toteuttaa niin, että huhti - toukokuussa koko muinaisjäännösalue kartoitetaan tarkkaan ja alueesta tehdään kartta ja kolmiulotteinen malli, jotka ovat jatkossa Museoviraston suunnittelun ja hoidon käytössä. Tämän jälkeen itse paikalla määritetään kaksi koetutkimusaluetta, joiden koko on alustavasti 3-4 x 3-4 m niin, että ne kattavat mahdolliset hautakuopanteet kokonaan. Kaivausalueista A sijoitetaan nyt näkyvään osaan kuopannealuetta ja alue B viereiselle niitylle, jossa selvitetään muinaisjäännöksen laajuus niityn suuntaan. Samalla aluetta B pidetään varsinaisen kaivausalueen vaihtoasemana.

Kaivaukset suoritetaan yksikkökaivauksena soveltuvan paksuisissa (2-5 cm) kerroksissa ja kaikki maa-aines seulotaan 5 mm:n kuivaseulalla ja koko kaivaus dokumentoidaan takymetrillä mitaten tarkkuuden ollessa 2-5 mm:n luokkaa. Kaikki esiin tulleet maakerrokset (yksiköt), mahdolliset rakenteet ja löydöt kartoitetaan takymetrillä. Yleisemmin kaivausten dokumentoinnissa noudatetaan Museoviraston ohjeita sekä kenttä- että jälkitöissä. Kaivauksilla otetaan kaikki tarpeelliset ja suositeltavat näytteet ja erityisesti mahdolliset C14 -näytteet valitaan huolellisesti ja toimitetaan analysoitavaksi HY: n ajoituslaboratorioon.

Kaivaustilanteessa maasta ylösnostetut mahdolliset metalli-tekstiilijäänteet siirretään pakastukseen ja konservointiin heti kaivamisen yhteydessä. Ensimmäisten hautalöytöjen yhteydessä löydöstä informoidaan heti Museovirastoa ja päätetään kaivausten jatkotoimista. Esiin tulleet löydöt dokumentoidaan ja sen jälkeen päätetään kohteen kaivamisesta loppuun/ peittämisestä.

Kaivausten kustannuksista vastaa Köyliö-seura, joka hakee hankkeen rahoitukseen alueellista maaseudun kehittämisrahoitusta.

Kaivausten henkilökuntana toimii kaivausten vastuullinen johtaja FT Kari Uotila ja muut arkeologit ovat FM Janne Hymylä ja HuK Hannele Lehtonen, mahdollisesti myös FM Jouko Pukkila. Hankkeen aikana on varauduttu keskustelemaan kaivauskysymyksistä TY:n arkeologian oppiaineen tutkijoiden (esim. FL Henrik Asplund) kanssa. Kaivausten kaivajina on 3-4 Köyliön alueen koululaista ja 4-6 harrastaja-arkeologia, joille kerrotaan kaivauskohteesta ja arkeologisista menetelmistä kevään 2005 aikana järjestettävällä kansalaisopiston kurssilla. Kurssin vastuullisena opettajana toimii Kari Uotila.

Tutkimukset jakaantuvat kahteen osaan, joista ensin toteutetaan alueen takymetrimittaukset ja muu kartoitustyö huhti - toukokuussa 2005. Työvaiheen kesto on n. 5 kahden tutkijan työpäivää (2 x 5 päivää + jälkityöt). Tämän osan kustannukset ovat: 1 kk:n tutkijan palkka (3 000) + matka- ja päivärahakulut + materiaalikulut = 1500 eli yhteensä 4500. Mittaustyön aikana pidetään osa edellä mainitusta kurssista.

Varsinainen kaivausvaihe tapahtuu touko -kesäkuussa 2005, jolloin n. 10 päivän kaivauksilla työskentelee kolme arkeologia (johtaja+piirtäjä+harrastajien ohjaaja). Tämän vaiheen kustannukset ovat yhteensä: 3 kk palkkakulut = 3 x 3500 = 10 500 euroa. Päiväraha- ja matkakulut + majoituskulut + suorat materiaalikulut ovat 2000 euroa.
Tämän lisäksi budjettiin varataan 3 000 mahdollisiin konservointikuluihin ja näiden kulujen mahdollisesti jäädessä pienemmiksi jäljelle jäänyt osa tästä rahoituksesta käytetään kohteen radiohiili- + muihin vastaaviin näytteisiin ja ajoituksiin. Mikäli konservointi-/näyterahoitus loppuu kesken, neuvotellaan Köyliö-seuran kanssa jatkorahoituksesta.

Tutkimuksen kokonaisbudjetti on 20 000 (+22 % alv).

Yhteenveto:
Köyliön Yttilänotan v. 2005 kaivauksilla on tarkoitus dokumentoida ja kartoittaa tarkasti laaja muinaisjäännösalue, tehdä siellä paikallisten harrastajien kanssa yhteistyössä pienimuotoiset tutkimuskaivaukset ja ajoittaa kohde mahdollisuuksien mukaan. Hanke voi olla laajemman kaivaushankkeen alku tai sitten päättyä vuoden kenttätöiden jälkeen.Ajankohtaista

Vanhemmat uutiset löydät vasemman valikon kohdasta Ajankohtaista.

23.9.2023
Sukukirjakurssitus jatkuu


11.4.2023
Kotiseutuarkisto-sukututkimuspäivä


21.3.2023
Turun lukupiiri kokoontuu Turussa Café Artissa


19.3.2023
Kevätkokous


12.2.2023
Ystäväkirkkopyhä


29.1.2023
Köyliö-seuran kirjat


26.1.2023
Mila Santalan luento Säkylän Kansalaisopistossa